Saltar apartados

Copyright

 

Intellectual property consists of moral rights and economic rights.

Moral rights

Els drets morals permeten a l'autor adoptar certes mesures per a preservar la unió amb la seua obra (Art. 14 del TRLPI). Són irrenunciables i inalienables i es corresponen amb el dret a :
  • Realitzar la divulgació de l'obra.
  • Exigir el reconeixement de l'autoria (atribució).
  • Exigir el respecte a la integritat de l'obra.
  • Modificar l'obra respectant els drets adquirits.
  • Retirar l'obra del comerç per canvi de conviccions, prèvia indemnització als titulars de drets d'explotació, i reconeixent la preferència dels anteriors titulars de drets, en el cas que decidira reprender l'explotació de la seua obra.
  • Accedir a l'exemplar únic o rar de l'obra que es trobe en poder d'un altre.

Economic rights

Economic rights are those that allow holders of the work to obtain financial compensation for the use of their work by others, we can sort them in:

Exploitation rights

In particular the rights of reproduction, distribution, public communication and transformation (Art. 17 TRLPI), together with the library rights (Art. 22 TRLPI)

Mere remuneration rights

Such as acts of distribution, resale and lending (Art. 24 and 37.2 TRLPI) for acts of public communication, public communication of audiovisual works (Art. 90.3 and 4 TRLPI)

There are also related or similar rights that protect creative activities related primarily to artists, interpreters, performers, photographers, phonograms and audiovisual recordings producers, and broadcasting organizations (Arts. 105-137 TRLPI)

University library - Intellectual Property


Universidad de Alicante
Carretera de San Vicente del Raspeig s/n
03690 San Vicente del Raspeig
Alicante (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400 Exts. 1225 y 1226

Fax: (+34) 96 590 3464

For further information: informacio@ua.es, and for enquiries on this web server: webmaster@ua.es

Carretera San Vicente del Raspeig s/n - 03690 San Vicente del Raspeig - Alicante - Tel. 96 590 3400 - Fax 96 590 3464