Saltar apartados

Dret en la UE

 

El Dret de la Unió Europea està format per un conjunt de normes autònomes i integrades en els ordenaments jurídics dels Estats membres.

 

Dret primari o els tractats

El Dret primari està format pels tractats originaris de la Comunitat Europea i de la Unió Europea, tots els tractats modificatius i els tractats i actes legislatius d'adhesió.

La Unió Europea es fonamenta en el Tractat de la Unió Europea (TUE) i en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) (d'ara endavant els Tractats). Tots dos Tractats tenen el mateix valor jurídic (Art. 1.3 TUE).

 

Principis generals del dret de la UE

Els principis generals inspiren la interpretació dels tractats constitutius i del dret derivat. Encara que no existeix una llista exhaustiva d'aquests principis, podem esmentar els següents:

 • Principis comuns a tots els Estats membres com els de llibertat, democràcia, respecte dels drets humans i de les llibertats fonamentals i l'Estat de dret.
 • Principis de dret administratiu com a igualtat dels administrats davant la justícia, respecte dels drets adquirits o el principi de confiança legítima.
 • Principis de dret internacional públic i altres principis propis de la UE com el principi de primacia del dret de la Unió.

 

Acords internacionals conclosos per la UE

La Unió podrà celebrar acords amb tercers països i amb altres organitzacions internacionals quan així ho prevegen els Tractats o per a aconseguir algun dels objectius establits en els Tractats. Aquests acords vincularan a les institucions de la UE i als Estats membres (Art. 216 TFUE).

 

Dret secundari o derivat

El dret derivat o secundari està format per actes típics i atípics. Els actes típics són aquells que enumera l'Art. 288 TFUE (els reglaments, les directives, les decisions, les recomanacions, els dictàmens), mentre que els atípics no estan enunciats en els Tractats, sent molt variats quan el seu abast i contingut.

 • Actes típics

  Les institucions de la Unió Europea adoptaran reglaments, directives, decisions, recomanacions i dictàmens per a exercir les competències de la Unió (Art. 288 TFUE)

   El reglament: Té abast general, és obligatori en tots els seus elements i directament aplicable a cada Estat membre, no és necessari un acte nacional de transposició.

  La directiva: Obliga a l'Estat membre destinatari quant al resultat que ha d'aconseguir-se, però li permet l'elecció de la forma i els mitjans. L'Estat membre ha d'adoptar un acte de transposició en el termini establit en la directiva.

       →Calendari de transposició de les Directives

  La decisió: Obliga en tots els seus elements. Quan designe destinataris (Estats membres, persones físiques o persones jurídiques), només serà obligatòria per a aquests.

  La recomanació i el dictamen no són vinculants, per tant no creen drets ni obligacions per als destinataris, però poden orientar en la interpretació del Dret de la UE.

        Cerca per nombre de directiva, reglament o decisió

 • Actes atípics

  Dins d'aquest conjunt d'actes es troben:

  Els reglaments interns de les institucions, que regulen el seu funcionament intern i no posseeixen abast general.

  Les decisions del Consell sense destinatari concret i amb diferent abast jurídic.

  Les resolucions del Consell Europeu, del Consell de la UE i del Parlament Europeu.

  Les declaracions, d'una banda, aquelles que es refereixen al desenvolupament posterior de la Unió i, per un altre, les que interpreten les decisions adoptades pel Consell.

  Els programes d'acció del Consell o la Comissió sobre objectius generals recollits en els Tractats.

  Els llibres verds de la Comissió, destinats a obrir un procés de consulta pública sobre un àrea política concreta.

         Consulta llibres verds

   Els llibres blancs contenen propostes en polítiques específiques, depenent del resultat dels llibres verds.

        Consulta llibres blancs

  Els documents COM / documents SEC amb els quals la Comissió presenta propostes, consultes i informes.

         Cerca per nombre de document COM, SEC o d'un altre tipus

 

 

 

Biblioteca Universitària - Centre de Documentació Europea


Universitat d'Alacant
Biblioteca de Dret
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/cdeua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464