Butlletins i diaris oficials

 

 

 

  • El Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE, abans DOTZE) es compon de les sèries L i C, el suplement S, i un Annex amb Debats del Parlament Europeu.
  • La sèrie L ("Legislació") conté tots els actes legislatius i regulacions ( Directives, Decisions, Reglaments, etc. ) la publicació dels quals és obligada per part dels Tractats que estableixen les Comunitats Europees, així com altres actes.
  • La sèrie C ("Comunicacions i Informacions") arreplega gran quantitat d'informació de la Unió Europea, tal com les propostes de la Comissió, jurisprudència del Tribunal de Justícia, preguntes escrites del Parlament Europeu (juntament amb les seues respostes), la cotització actual de la unitat de compte europeu (Euro, abans ECU), licitacions per a productes agrícoles i animals, l'informe anual del Tribunal de Comptes, informació d'oposicions per a les Institucions de la Comunitat, dictàmens del Comitè Econòmic i Social, posicions comunes, etc.
  • La serie S és un suplement que conté licitacions i contractes públics.