elaboració de cites i gestors bibliogràfics

Quan es prepara un treball acadèmic o document científic s'ha d'actuar de manera responsable, ètica i legal en l'ús de la informació emprada, identificant les idees i la informació que han sigut preses d'altres fonts o autors. El fet d'ometre aquest reconeixement es considera una apropiació i rep el nom de plagi .

Per això cal citar i elaborar les cites i referències bibliogràfiques dels documents i materials consultats.

Hi ha diferents estils de redacció de bibliografia, així com eines que ajuden a gestionar les referències bibliogràfiques (gestors de referències).