Elaborar una publicació: Nombre d'autors i ordre de signatura

El nombre d'autors i l'ordre de signatura d'aquests és un element important a l'hora de publicar, ja que és un aspecte valorat en els processos d'avaluació del professorat universitari i del personal investigador (CNEAI , ANECA).

ANECA en la valoració general de les publicacions científiques assenyala explícitament que es tindrà en compte "...el nombre d'autors, reduint el valor de cada publicació quan el nombre d'autors siga superior a la mitjana de l'especialitat". I afig que "es valora el nombre d'autors, i quan siga rellevant, la posició que ocupa entre ells el sol·licitant".

El nombre d'autors d'un treball ha d'estar justificat pel tema, la seua complexitat i extensió i ha de respondre a una participació activa en l'elaboració del mateix com a director o executor del treball.

La mitjana del nombre d'autors per contribució és diferent per a cada especialitat. No hi ha cap norma que l'establisca, sinó que és una pràctica acceptada i seguida pels investigadors de cada disciplina.

Pot servir com a indicatiu, l'estudi realitzat per l'EC3 en el CO-AUTHOR INDEX: eina que pretén mesurar amb diferents indicadors l'índex de coautoria en els articles publicats per autors espanyols en revistes nacionals i internacionals.

Al marge del prestigi i la valoració de signar en les primeres posicions en un treball col·lectiu, és important l'ordre de signatura a l'hora de localitzar informació sobre els autors en les bases de dades, ja que:

  • Figurar com a primer autor garanteix una correcta recuperació de totes les citacions rebudes.
  • No totes les bases de dades indexen a tots els autors que figuren en una referència citada.
  • L'estil de citació triat condiciona el nombre d'autors referenciats directament en el cas d'obres col·lectives.

L'ordre de signatura en una publicació col·lectiva ha de realitzar-se en funció de la importància de la contribució.