Saltar apartados

Drets, Subjectes i Obres

La propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual és el conjunt de drets que corresponen als autors respecte de les obres que han creat.

La propietat intel·lectual segons l'Organització Mundial de Propietat Intel·lectual (OMPI) es divideix essencialment en dues branques:

 • El dret d'autor .
 • La propietat industrial .

En l'àmbit continental europeu i nacional, se solen assimilar els conceptes propietat intel·lectual i drets d'autor.

 

En el marc jurídic espanyol la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) fa referència exclusiva al dret d'autor i altres drets afins mentre que la propietat industrial queda protegida mitjançant les lleis de patents, marques, etc.

Drets

Els drets d'autor són les facultats, morals i d'explotació, que se li reconeixen a l'autor d'una obra literària, artística o científica pel sol fet de la seua creació, estiga publicada o inèdita.

Els drets d'autor són de dos tipus:

 • Els drets morals corresponen a l'autor de l'obra, són irrenunciables i inalienables, per la qual cosa no es poden cedir ni renunciar a ells. Es corresponen amb el dret a:
  • Realitzar la divulgació de l'obra.
  • Exigir el reconeixement de l'autoria ( atribució ).
  • Exigir el respecte a la integritat de l'obra.
  • Modificar l'obra respectant els drets adquirits.
  • Retirar l'obra del comerç per canvi de conviccions, prèvia indemnització als titulars de drets d'explotació, i reconeixent la preferència dels anteriors titulars de drets, en el cas que decidira reprendre l'explotació de la seua obra.
  • Accedir a l'exemplar únic o rar de l'obra que es trobe en poder d'un altre.
 • Els drets patrimonials permeten al titular de l'obra obtenir una retribució econòmica per l'ús de la seua obra i pot cedir-los a tercers. Faculten a l'autor a decidir sobre l'ús de la seua obra, que no podrà dur-se a terme sense la seua autorització, excepte en determinats casos previstos en la LPI que es coneixen com a límits o excepcions.

Podem ordenar-los en:

 • Drets d'explotació
  • Dret de Reproducció : obtenció de còpies de tota l'obra o part d'ella.
  • Dret de Distribució : posar l'obra a la disposició del públic mitjançant la seua venda, lloguer, préstec o qualsevol altra forma.
  • Dret de Comunicació pública : acte pel qual un grup de persones pot tenir accés a l'obra.
  • Dret de Transformació : inclou la traducció, adaptació i qualsevol altra modificació d'una obra, produint-se obres derivades o no.
  • Dret de Col·lecció : l'autor pot publicar les seues obres en col·lecció escollida o completa.
 • Drets de simple remuneració

Atorguen als autors el dret a sol·licitar una compensació econòmica per l'explotació de la seua obra, a la qual no poden oposar-se. Per exemple, per actes de reproducció com la còpia privada, per actes de distribució com el préstec o per actes de comunicació al públic com les obres audiovisuals entre altres casos.

Existeixen, a més, altres drets connexos o afins , que protegeixen activitats creatives corresponents, fonamentalment, als artistes, intèrprets, executants, fotògrafs, als productors de fonogrames i enregistraments audiovisuals i a les entitats de radiodifusió.

Subjectes

Autor d'una obra literària, artística o científica és la persona natural que la crea.Té reconeguts els drets de caràcter personal i patrimonial que li atribueixen la plena disposició i el dret exclusiu a l'explotació de la seua obra, sense més limitacions que les establides en la Llei.

Però no és el mateix ser autor que titular de drets d'autor . El titular de drets d'autor podrà ser l'autor o una altra persona diferent si prové d'un contracte de cessió o de llicència amb l'autor.

Les persones jurídiques podran ser titulars, tenir drets i beneficiar-se de protecció legal. No obstant açò, podrà reconèixer-se l'autoria a la persones jurídiques en el cas de programes d'ordinador i en la realització d'obres col·lectives.Les persones jurídiques poden ser titulars de drets patrimonials, però mai de drets morals.

L'autoria pot ser individual, però també plural amb la intervenció de més d'un autor. La Llei distingeix tres supòsits:

 • L'obra en col·laboració. L'obra és el resultat unitari de la col·laboració de diverses persones. A tots els pertany l'obra com a autors amb drets sobre la mateixa, no necessàriament en la mateixa proporció.
 • L'obra col·lectiva. L'obra és creada amb la contribució personal de diferents autors, sota la iniciativa i coordinació d'una persona física o jurídica que l'edita i divulga, corresponent-li, a aquest últim, la titularitat originària de la propietat intel·lectual, mentre que els coautors no tenen drets, excepte pacte en contra..
 • L'obra composta. L'obra es crea amb la incorporació d'una obra preexistent sense la col·laboració de l'autor d'aquesta última, sense perjudici dels drets que a aquest corresponguen i de la seua necessària autorització .

Es presumeix autor d'una obra a qui aparega com a tal en aquesta, mitjançant el seu nom, signatura o signe que li identifique. Qui discutisca l'autoria d'una obra, haurà de provar que la persona que pretén ser l'autor no ho és.

Obres

El Tractat de l'OMPI sobre Dret d'Autor disposa que "la protecció del dret d'autor abastarà les expressions però no les idees, procediments, mètodes d'operació o conceptes matemàtics en si"

En la nostra LPI l'objecte de protecció de la propietat intel·lectual " és tota creació original literària, artística, científica expressada per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s'invente en el futur"

La protecció dels drets d'autor empara l'originalitat de l'expressió d'una idea i no la idea per si mateixa.

Són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, que existisca actualment o s'invente en el futur.

 

Durada dels drets de propietat intel·lectual

El termini general dels drets d'explotació de l'obra és la vida de l'autor i setanta anys després de la seua mort o declaració de defunció. Existeixen altres terminis segons tipus d'obres o de drets, així com per a les obres d'autors morts abans de 1987.

L'obra passarà a domini públic transcorreguts 70 anys des de la mort de l'autor, comptats a partir de l'1 de gener de l'any següent a la seua mort o declaració de defunció. No obstant això, si l'autor ha mort abans del 7 de desembre de 1987, el termini serà de 80 anys. Aquesta regla s'aplica només en relació als drets patrimonials. L'obra podrà ser explotada, però sempre respectant els drets morals de paternitat i integritat.

Si hi ha hagut coautoria , els 70 anys començaran a comptar a partir de la defunció de l'últim autor. En el cas d'obres col·lectives o d'autor desconegut el termini de protecció és de 70 anys a partir de la seua divulgació. Si es tracta d'obres compostes o derivades , els terminis computen independentment per a l'obra preexistent i per a l'obra composta o derivada.

En les obres pòstumes la seua protecció es fixa en 70 anys a partir de la creació de l'obra, llevat que es puga aplicar la regla bàsica.

Els drets afins tenen altres termes, la majoria són de 50 anys des de la interpretació o execució computats des de l'1 de gener de l'any següent al de la interpretació o execució, igual que si es publica o comunica un enregistrament de la interpretació o execució. En canvi, si la publicació o comunicació pública de l'enregistrament es produïra en un fonograma els drets expiraran als 70 anys.

La Llei de Propietat Intel·lectual distingeix entre “obres fotogràfiques” i “meres fotografies”. Les obres fotogràfiques són les que presenten novetat en el sentit que són creatives o han sigut creades per un autor reconegut. Pansa a ser de domini públic transcorreguts 70 anys de la mort de l'autor.
La mera fotografia és aquella que no resulta original en cap dels dos aspectes anteriors, és a dir, que manca de qualsevol aspecte creatiu o intel·lectual. És de domini públic transcorreguts 25 anys de la mort de l'autor.

Biblioteca Universitària


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 965 90 3996

Fax: (+34) 96 590 3735

Twitter: http://twitter.com/BibliotecaUA

Facebook: http://www.facebook.com/biblioteca.UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464