Saltar apartados

FAQS usos docència i recerca

Vull distribuir còpies de documents en classe per als meus alumnes universitaris, ¿necessite autorització del titular dels drets d'autor?

La LPI, per a la il·lustració d'activitats educatives en les aules, permet al professorat d'educació reglada reproduir, distribuir i realitzar actes de comunicació pública de petits fragments d'obres i d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, exclosos en general els llibres de text i manuals universitaris, sempre que no hi haja finalitat comercial, siguen obres ja divulgades i s'incloguen el nom de l'autor i la font (art. 32.3 LPI).

Quan es tracta d'un capítol de llibre, article de revista o extensió assimilable al 10% del total de l'obra, no és necessària l'autorització de l'autor o editor però aquests tenen dret a una remuneració per açò, excepte en el cas que la universitat siga la titular dels drets de l'obra distribuïda.

No obstant açò, la llei no diu gens de la distribució de còpies íntegres de documents amb finalitats docents, per la qual cosa en aquest cas seria necessari comptar amb l'autorització del titular dels drets d'autor.

Quan puc realitzar la reproducció íntegra d'una obra sense l'autorització del titular dels drets d'autor?

Quan les reproduccions es realitzen exclusivament per a finalitats de recerca o conservació, sense finalitat lucrativa, pels museus, biblioteques, fonoteques, filmoteques, hemeroteques o arxius de titularitat pública o integrats en institucions de caràcter cultural o científic (art. 37.1 LPI).

Si desitge penjar en la web, intranet o Campus Virtual les ponències presentades en una conferència que va organitzar la UA, ¿és necessari demanar permís a l'autor?

Si volem publicar la ponència en un suport tangible (paper, CD, etc....) farem actes de reproducció en copiar l'obra i actes de distribució si posteriorment posem les còpies realitzades a la disposició del públic en general.

Com els drets de reproducció i distribució són exclusius de l'autor de la ponència, serà necessari sol·licitar la seua autorització. Però si l'autor de la ponència ens comunica que ha cedit prèviament aqueixos drets a un tercer amb caràcter exclusiu, hem de posar-nos en contacte amb aquest últim perquè ens autoritze.

Puc deixar la còpia d'un llibre, com a material docent, perquè els meus alumnes ho reproduïsquen en una màquina fotocopiadora manual o automàtica de la UA?

No, doncs, encara que l'art. 37 de la LPI permet la reproducció d'una obra en una institució de caràcter cultural, com és la Universitat d'Alacant, es pot realitzar exclusivament per a finalitats de recerca per professors i doctorats i no per a finalitats docents com planteja la pregunta.

A més, aquest supòsit no entraria en l'excepció de còpia privada, per la qual els particulars fan còpies no autoritzades d'obres intel·lectuals per al seu ús personal i sense finalitat lucrativa, segons l'art. 31.2 de la LPI.

A efectes docents ¿puc deixar en la fotocopiadora de la meua facultat o centre per als meus alumnes una còpia de les meues anotacions, que inclouen fragments xicotets de diversos llibres amb dades d'autor?

És lícita la inclusió en una obra pròpia, com poden ser les anotacions d'un professor, de fragments d'altres alienes de naturalesa escrita, ja divulgades, sempre que es realitze a títol de cita o per a la seua anàlisi, comentari o judici crític amb finalitats docents o de recerca, indicant el nom de l'autor i de l'obra utilitzada.

En aquest supòsit no s'efectua comunicació pública, perquè només adquireixen les anotacions els alumnes.

Puc incloure en la meua obra fragments d'obres alienes sense sol·licitar l'autorització?

Sí, si es compleix amb les següents condicions:

  • Han de ser fragments d'obres ja divulgades.
  • Es realitzarà a títol de cita o per a la seua anàlisi, comentari o judici crític, amb finalitats docents o de recerca.
  • Ha d'indicar-se clarament la font i el nom de l'autor.

Per a incloure en la meua obra una fotografia aliena, necessite permís de l'autor?

No necessitarem permís de l'autor quan:

  • La fotografia estiga en domini públic. En el cas de fotografies artístiques passaran a domini públic transcorreguts setanta anys des de la mort de l'autor, i si són meres fotografies seran vint-i-cinc anys.
  • També es podran reproduir obres fotogràfiques en documents docents o de recerca, indicant la font i el nom de l'autor, sempre que es tracte d'obres ja divulgades.

Els materials que es troben en el CV o en un aula virtual, estan protegits pels drets d'autor?

Igual que en la web, els drets d'autor sí estan protegits en les aules virtuals.

Llevat que s'expresse el contrari, els autors (professors, alumnes...) tenen els drets sobre qualsevol contingut que publiquen. Tenen el dret al fet que siga respectada la propietat intel·lectual i l'autoria dels seus treballs, estudis i altres realitzacions desenvolupades a l'entorn de l'aula virtual d'acord a l'establit en la LPI.

Quin ús es pot fer dels materials arreplegats en un aula virtual?

Els materials que els professors posen a la disposició dels alumnes en un aula virtual no poden ser utilitzats per a una altra fi més que l'ús personal dels citats alumnes, excepte autorització expressa dels autors dels documents o dels propietaris dels seus drets de propietat intel·lectual, concorde a la LPI.

L'ús d'anotacions, material bibliogràfic, etc. està reservat per a finalitats acadèmiques, docents i de formació. La reproducció total o parcial dels mateixos per qualsevol mitjà, així com la seua difusió i distribució a terceres persones està prohibida.

I si vull incloure materials en l'aula virtual dels quals no sóc autor?

Per a materials disponibles de forma lícita en Internet farem una referència amb indicació de l'enllaç corresponent. Si volem incloure el material en si, no únicament l'enllaç:

  • Si té llicència Creative Commons, cal respectar els límits marcats per la llicència.
  • Si no té llicència Creative Commons, hem de posar-nos en contacte amb el responsable de la pàgina, blog, etc. i demanar-li permís, informant-li de l'ús que li volem donar.

Pel que fa a materials en suport paper haurem de tenir especial cura amb l'escanejat i publicació en l'aula virtual, perquè infringeix els mateixos drets que la distribució de fotocòpies en classe sense permís de l'autor.

En cas de dubte, posa't en contacte amb l'autor, la institució o l'editorial que tinga els drets.

Es pot penjar un recurs electrònic contractat per la Biblioteca (sota llicència) en una intranet docent de la Universitat?

Sí. Les llicències dels recursos electrònics contractats per la UA contemplen l'ús dels mateixos per part dels usuaris de la nostra institució, amb independència del lloc en el qual es col·loque l'accés. Algunes d'elles restringeixen el lloc geogràfic des del qual s'accedeix, però no l'espai web en el qual se situa l'enllaç.

Es poden penjar en la web o en la intranet documents escanejats d'altres autors?

La difusió de documents escanejats en pàgines web o en una intranet és un acte de comunicació pública i, per tant, no es pot dur a terme sense el permís de l'autor o de la persona titular dels drets, llevat que es tracte d'obres de domini públic o que l'ús estiga arreplegat com a excepció en la Llei de Propietat Intel·lectual.

Si desitge penjar en la web, intranet o Campus Virtual les ponències presentades en una conferència que va organitzar la UA, és necessari demanar permís a l'autor?

Si volem penjar les ponències farem dos actes de reproducció, un en realitzar la còpia digital de la ponència i un altre en emmagatzemar la còpia en el nostre servidor. En donar accés als usuaris a la ponència realitzarem actes de comunicació pública.

Tant els drets de reproducció com de comunicació pública són exclusius de l'autor, per tant, una vegada més, haurem de sol·licitar-li la seua autorització. Llevat que haja cedit en exclusiva dits drets a un tercer, al que sol·licitarem la seua autorització.

He escrit un article o un llibre, però encara no està publicat. Es troba protegit per la llei?

Sí, l'obra queda protegida des del moment en què es crea, amb la condició que siga una creació original . Els drets d'autor sobre una obra li corresponen al seu autor pel simple fet d'haver-la creat sense que siga necessari cap tipus de registre especial, encara que en la pràctica és recomanable inscriure-la en el Registre de la Propietat Intel·lectual , per a disposar així d'un mitjà de prova.

Puc fer accessible una obra, treball o article en una web personal o repositori després d'haver-la editat?

Si l'obra no ha sigut publicada amb anterioritat i/o l'autor no ha signat un contracte de cessió de drets, l'autor manté els drets d'explotació sobre la seua obra i, per tant, podrà fer-la accessible a través de qualsevol mitjà.

Si l'obra ha sigut publicada, l'autor haurà de consultar el contracte de cessió de drets o el de publicació o, en defecte d'açò, sol·licitar la corresponent autorització a l'editorial o revista que ha publicat el treball.

 

Biblioteca Universitària


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 965 90 3996

Fax: (+34) 96 590 3735

Twitter: http://twitter.com/BibliotecaUA

Facebook: http://www.facebook.com/biblioteca.UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464