Saltar apartados

Publicació en accés obert

Què és l'accés obert?

Open Access o Accés Obert implica la disponibilitat lliure en Internet de la literatura de caràcter acadèmic o científic, permetent a qualsevol usuari llegir, descarregar, copiar, distribuir, imprimir, cercar o referenciar el text complet dels documents.

El suport a l'Open Access ha anat evolucionant gradualment fins a consolidar-se, a través de conferències i declaracions internacionals, animant a investigadors i científics a dipositar els seus treballs en un dipòsit digital:

 • 2002: Declaració de Budapest : Tal vegada la més important iniciativa del moviment d'Accés Lliure al Coneixement, que va resultar de la reunió que va tenir lloc a Budapest a la fi de 2001, promoguda per l'Open Society Institute (OSI). La declaració allí aprovada va establir el significat i l'àmbit de l'Accés Obert i va definir dues estratègies complementàries per a promoure-ho i aconseguir-ho.
 • 2003: Declaració de Bethesda i Declaració de Berlín : Aquesta última va ser subscrita, el dia 22 d'octubre de 2003, per representants d'algunes de les més importants institucions científiques europees, entre elles la Societat Max-Plank (Alemanya) o el Centre Nacional de la Recherche Scientifique (França), recolzant l'Open Access i el dipòsit en arxius d'accés obert, i afirmant que animaran als seus investigadors i científics a dipositar els seus treballs en pels menys un repositori. La Universitat d'Alacant va signar aquesta declaració el 9 de novembre de 2006.
 • 2010: Declaració de l'Alhambra : Declaració signada per representants de les diferents parts interessades en la implementació de l'accés obert dels països del sud d'Europa (Portugal, Espanya, França, Itàlia, Grècia i Turquia).

Com es poden posar les meues publicacions en accés obert?

Existeixen dues vies a través de les quals els treballs dels autors/investigadors poden estar disponibles en Accés Obert.

Una de les vies és publicar en revistes d'Accés Obert : revistes científiques amb revisió per parells (peer-review), edició i publicació comparables a les revistes tradicionals, però que estan accessibles sense necessitat de compra o subscripció. Es pot trobar més informació sobre les mateixes consultant el Directory of Open Access Journals (DOAJ) .

 

versions, articles, científics

 

L'altra via és l'autoarxiu en un repositori d'accés obert : açò significa que, a més de la publicació dels seus articles en les revistes científiques ("tradicionals" o d'accés obert) els autors poden dipositar-los en els repositoris institucionals o disciplinars (temàtics). Pot consultar-se un llistat d'aquests repositoris en el Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) .

 

beneficis, repositoris,institucionals

Quins són els beneficis de l'accés obert?

La producció científica de les universitats és un dels principals actius per a mesurar la seua qualitat. Sent visible i accessible, tindrà major impacte i podrà ser citada per altres.

Beneficis:

 • Incrementa la visibilitat i per tant la difusió i l'impacte de la producció científica de les universitats
 • Permet visibilizar i rendir comptes a la societat de la inversió pública realitzada en investigació
 • Incrementa les possibilitats d'accedir a recursos d'investigació sense augmentar la inversió
 • Reflecteix l'activitat investigadora de la universitat i facilita la seua avaluació
 • Agilita la transferència del coneixement i disminueix la bretxa d'accés a la informació entre els països
 • Permet que els autors conserven la titularitat dels drets d'autor sobre les seues obres i puguen establir les seues condicions d'ús

Marc legal de l'accés obert

A nivell nacional s'ha adquirit un compromís amb la difusió universal del coneixement, apostant per l'accés obert als resultats de recerca, plasmat en dues iniciatives legals:

 • "Llei de la Ciència": Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació . Article 37, insta als:
  • Agents públics del Sistema Español de Ciència, Tecnologia i Innovació a impulsar el desenvolupament de repositoris d'accés obert que continguen les publicacions dels seus investigadors, a establir sistemes que permeten connectar-los amb iniciatives similars d'àmbit nacional i internacional, i a emprar els documents dels repositoris en els processos d'avaluació.
  • Investigadors l'activitat dels quals estiga finançada majoritàriament per fons dels Pressupostos Generals de l'Estat, a dipositar en un repositori d'accés obert la versió final de les seues publicacions, no més tard de dotze mesos després de la data de publicació.
 • Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat . Articles 14.5, 14.6, estableixen que les tesis doctorals una vegada aprovades es dipositaran en accés obert en el repositori institucional de la universitat.

En la nostra Comunitat el 15 de setembre de 2015 la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana va publicar en el Diari Oficial de la Comunitat les bases de les ajudes per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació a la Comunitat Valenciana. En el punt 9 de la convocatòria s'arreplega l'obligació de publicació en accés obert:

"Base 9. Obligacions de les persones beneficiàries

j) Difondre els resultats de les investigacions objecte de subvenció; a aquest efecte, el personal d'investigació l'activitat investigadora del qual estiga finançada majoritàriament amb fons públics, farà pública una versió digital de la versió final dels continguts del projecte en repositoris d'accés obert reconeguts en el camp de coneixement en què s'ha portat a terme la investigació, o en repositoris institucionals d'accés obert , sense perjuí dels acords en virtut dels quals s'hagen pogut atribuir o transferir a tercers els drets sobre les publicacions, i no serà aplicable quan els drets sobre els resultats de l'activitat d'investigació, desenvolupament i innovació siguen susceptibles de protecció."

Iniciatives a nivell europeu

 

 • El Projecte Horitzó 2020 , així com el seu antecessor el Projecte Pilot d'Accés Obert del VII Programa Marc de la Unió Europea 2008-2013 (clàusula 39), estableix que els beneficiaris de subvencions han de dipositar en un repositori els articles revisats per parells resultat dels seus projectes, així com les dades generades i/o recollits en els mateixos.

Full informatiu sobre el programa (anglès)

Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020 (PDF)

 

 • El Consell Europeu de Recerca (ERC) requereix el dipòsit en un repositori institucional o temàtic de totes les publicacions revisades per parells de projectes d'investigació finançats per ell i la seua posada a disposició en accés obert en un termini no superior a 6 mesos des de la seua publicació.

 

Biblioteca Universitària


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 965 90 3996

Fax: (+34) 96 590 3735

Twitter: http://twitter.com/BibliotecaUA

Facebook: http://www.facebook.com/biblioteca.UA

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464