Saltar apartados

Faqs. Aspectes Generals

 

La propietat intel·lectual

 • Què és la propietat intel·lectual?

En termes generals, s'entén per propietat intel·lectual tota creació de l'intel·lecte humà i, segons l'Organització Mundial de Propietat Intel·lectual (OMPI), es divideix essencialment en dues branques:

- El dret d'autor, que abasta les obres literàries (tals com les novel·les, els poemes i les obres de teatre), les pel·lícules, les obres musicals, les obres d'art (com els dibuixos, pintures, fotografies i escultures), i els dissenys arquitectònics, etc.

- La propietat industrial, que inclou les invencions, patents, marques, dibuixos i models industrials i indicacions geogràfiques d'origen.

En l'àmbit nacional, se solen assimilar els conceptes propietat intel·lectual i drets d'autor.

 • Quines lleis regulen la propietat intel·lectual?

En el marc jurídic espanyol la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) fa referència exclusiva al dret d'autor mentre que la propietat industrial queda protegida mitjançant les lleis de patents, marques, etc. La llei principal a Espanya és el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, amb diferents modificacions posteriors.

Defensa dels drets d'autor

 • A qui li correspon la defensa de la propietat intel·lectual?

L'autor està legitimat per a defensar l'autoria de la seua obra mitjançant la interposició de les corresponents accions legals contra qui haguera infringit els seus drets d'autor.

En cas de cessió exclusiva de drets, el cessionari està legitimat, amb independència de l'autor, per a perseguir les violacions dels drets que se li hagen cedit. No obstant açò, aquesta legitimació no inclou la defensa dels drets de caràcter moral, que són irrenunciables i inalienables per a l'autor.

 • Què pot fer un autor per a defensar els seus drets?

El titular dels drets d'autor podrà instar, sense perjudici d'altres accions, el cessament de l'activitat il·lícita i exigir una indemnització pels danys materials i morals ocasionats. A més, amb caràcter previ, podrà sol·licitar l'adopció de mesures cautelars de protecció urgent.

 • Per a la defensa de la propietat intel·lectual, es pot exercir una acció penal?

La tutela penal de la propietat intel·lectual apareix recollida en els articles 270, 271 i 272 del Codi Penal de 1995. L'art. 270 és el que estableix les conductes prohibides i les condicions perquè la seua infracció puga ser objecte de l'àmbit penal.

Drets

 • Què són els drets d'autor?

Els drets d'autor són les facultats, morals i d'explotació, que se li reconeixen a l'autor d'una obra literària, artística o científica pel sol fet de la seua creació, estiga publicada o inèdita.

Els drets d'autor són de dos tipus:

 • Els drets morals corresponen a l'autor de l'obra, són irrenunciables i inalienables, per la qual cosa no es poden cedir ni renunciar a ells.
 • Els drets patrimonials o d'explotació faculten a l'autor a decidir sobre l'ús de la seua obra, que no podrà dur-se a terme sense la seua autorització, excepte en determinats casos previstos en la Llei de Propietat Intel·lectual espanyola, que es coneixen com a límits o excepcions.
 • Quina és la durada dels drets de propietat intel·lectual?

El termini general dels drets d'explotació de l'obra és la vida de l'autor i setanta anys després de la seua mort o declaració de defunció. Existeixen altres terminis segons tipus d'obres o de drets, així com per a les obres d'autors morts abans de 1987.

 • Es poden transmetre o cedir els drets de propietat intel·lectual?

Els drets d'explotació d'una obra es podran transmetre a causa de la defunció del titular per qualsevol dels mitjans admesos en dret i en altres casos mitjançant document escrit.

Subjectes

 • Qui és l'autor d'una obra?

Es considera autor d'una obra a la persona física que la crea. No obstant açò, també es reconeix l'autoria a les persones jurídiques en el cas de programes d'ordinador i en la realització d'obres col·lectives.

  • És el mateix ser autor que titular de drets d'autor?

  No és el mateix ser autor que titular de drets d'autor. El titular de drets d'autor pot ser l'autor o una altra persona diferent. Si és l'autor parlarem de titular originari, doncs la seua titularitat naix en crear l'obra. Si l'autor cedeix els seus drets a una altra persona, parlem de titular derivat.

  • I les persones jurídiques, poden ser titulars de drets d'autor?

  Les persones jurídiques poden ser titulars de drets patrimonials, però mai de drets morals.

  • Es pot presumir l'autoria d'una obra?

  Es presumeix autor d'una obra a qui aparega com a tal en la mateixa, mitjançant el seu nom, signatura o signe que li identifique. Qui discutisca l'autoria d'una obra, haurà de provar que la persona que pretén ser l'autor no ho és.

  Obres

  • Quines obres són objecte de propietat intel·lectual?

  Són objecte de propietat intel·lectual totes les creacions originals literàries, artístiques o científiques expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, que existisca actualment o s'invente en el futur. Les obres subjectes a drets d'autor apareixen definides en els articles 10, 11 i 12 de la Llei de Propietat Intel·lectual.

  • Quin tipus d'obres s'exclouen de protecció?

  La propietat intel·lectual no protegeix "les idees, procediments, mètodes d'operació o conceptes matemàtics en si" (art. 2 del Tractat de l'OMPI sobre el dret d'autor), però sí la forma d'expressió dels mateixos.

  La propietat intel·lectual no s'aplicarà a les notícies del dia ni dels successos que tinguen el caràcter de simples informacions de premsa (art. 2.8 del Conveni de Berna).

  A més, s'exclouen les disposicions legals o reglamentàries, les resolucions dels òrgans judicials i els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics, així com les seues traduccions oficials (art. 13 de la Llei de Propietat Intel·lectual).

  • Què són les anomenades "obres òrfenes"?

  Són les obres els titulars de drets de les quals no estan identificats o no poden ser localitzats mitjançant una cerca diligent (art. 37bis de la Llei de Propietat Intel·lectual ). Pot ocórrer, per exemple, en el cas que falte el nom de l'autor en el document, l'obra s'haja publicat de forma anònima o es desconeguen els hereus dels drets de l'autor, en cas de defunció.

  • És obligatori registrar les obres en el Registre de la Propietat Intel·lectual?

  No. El registre d'obres és voluntari. Els drets d'autor naixen en el moment de la creació de l'obra. El Registre és només un mitjà de protecció i de prova dels drets.

  Protecció i gestió dels drets d'autor

  • Què són les entitats de gestió?

  Les entitats de gestió són associacions sense ànim de lucre de titulars de propietat intel·lectual que s'encarreguen de la gestió de drets patrimonials en nom d'aquests titulars. Necessiten l'autorització del Ministeri de Cultura i Esport per al seu funcionament.

  • Què són els operadors de gestió independents?

  Els operadors de gestió independents són entitats legalment constituïdes que s'encarreguen de la gestió dels drets d'autor en nom dels corresponents titulars de drets. A diferència de les entitats de gestió, són organitzacions amb finalitats lucratives.

  • L'ús d'obres i prestacions sense autorització, té conseqüències?

  L'ús d'obres i prestacions sense autorització dels titulars pot suposar la infracció dels drets de propietat intel·lectual. Davant una infracció, el titular pot exercitar les accions penals i/o civils previstes en la llei.

  • Necessite autorització per a utilitzar obres i prestacions divulgades?

  Sí, és necessària l'autorització del titular dels drets d'autor, doncs es tracta de drets exclusius. No obstant açò, en alguns casos concrets establits en el Títol III, Capítol II (art. 31 a 40 bis) de la LPI, es pot utilitzar una obra sense sol·licitar autorització.

  • Necessite autorització per a utilitzar obres i prestacions divulgades en Internet?

  Sí, igual que per a la resta d'obres. Quan es difon una obra en Internet no es perd el dret a autoritzar l'explotació de l'obra ni a percebre una remuneració per açò, per tant, per a utilitzar obres i prestacions disponibles en Internet cal sol·licitar autorització al titular de drets.

  • Com obtinc l'autorització?

  Cal sol·licitar l'autorització al titular dels drets d'autor (autor, editorial, etc.), bé contactant directament o bé, segons casos, a través d'una entitat de gestió col·lectiva de drets. S'ha d'indicar el material que es vol utilitzar i amb quina finalitat i és convenient guardar com a justificant la resposta rebuda.

  S'exclouen els casos establits en la llei en què es permet una utilització limitada de l'obra sense el consentiment del titular dels drets d'autor.

  • Què és el Copyright?

  Copyright és el terme amb què la legislació anglosaxona designa als drets d'explotació. El símbol del copyright © detalla qui és la persona titular dels drets d'explotació. Freqüentment els termes "dret d'autor" i copyright s'utilitzen com a sinònims, encara que jurídicament no són exactament el mateix.

  La LPI (art. 146) reconeix el símbol de copyright © com una indicació de la reserva de drets.

  • Una obra que no tinga el símbol de copyright, està exempta de protecció de drets d'autor?

  En cap cas l'obra queda desprotegida. No és obligatori per a la protecció dels drets d'autor anteposar al nom de l'autor el símbol ©. Quan una obra no continga cap símbol o indicació, no significa que no requerisca la prèvia autorització de l'autor.

  Altres conceptes

  • Què és el domini públic?

  S'entén com la situació en què queden les obres en expirar el termini de protecció dels drets d'explotació i poden ser utilitzades per qualsevol persona sempre que es respecte la seua autoria i integritat.

  • Què és la còpia privada?

  És un límit al dret de reproducció que ostenten els titulars dels drets de propietat intel·lectual. Permet a una persona física, per al seu ús privat, la reproducció d'obres ja divulgades a les quals s'ha accedit legalment i des d'una font lícita, excepte de les bases de dades electròniques i els programes d'ordinador. La còpia obtinguda no podrà ser utilitzada de forma col·lectiva ni amb finalitats lucratives.

  • Què és el plagi?

  El plagi consisteix a copiar obres alienes, donant-les com a pròpies. D'aquesta manera, s'atempta tant contra els drets morals com d'explotació que li corresponen a l'autor de l'obra, a més de l'engany públic que es produeix.

  • Què és la pirateria?

  La pirateria és un terme utilitzat per a descriure qualsevol infracció dels drets d'autor, com les còpies il·legals o el robatori de drets de propietat intel·lectual.

  • Com es castiga la pirateria?

  La pirateria es pot castigar amb penes de presó i multa segons s'estableix en els articles 270, 271 i 272 del Codi Penal.

  • Es pot hipotecar la propietat intel·lectual?

  Podran ser objecte d'hipoteca els drets d'explotació de les obres protegides per la Llei de Propietat Intel·lectual.

   

  Biblioteca Universitària - Propietat Intel·lectual


  Universitat d'Alacant
  Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
  03690 Sant Vicent del Raspeig
  Alacant (Spain)

  Tel: (+34) 96 590 3400 Exts. 1225 y 1226

  Fax: (+34) 96 590 3464

  Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

  Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464