Saltar apartados

Límits als drets d'autor

Límit temporal

L'obra passarà a domini públic transcorreguts 70 anys des de la mort de l'autor, comptats a partir de l'1 de gener de l'any següent a la seua mort o declaració de defunció (art. 26 i 30 LPI). No obstant açò, si l'autor ha mort abans del 7 de desembre de 1987, el termini serà de 80 anys. Aquesta regla s'aplica només en relació als drets patrimonials. L'obra podrà ser explotada, però sempre respectant els drets morals de paternitat i integritat.

Si hi ha hagut coautoria, els 70 anys començaran a comptar a partir de la defunció de l'últim autor. En el cas d'obres col·lectives o d'autor desconegut el termini de protecció és de 70 anys a partir de la seua divulgació. Si es tracta d'obres compostes o derivades, els terminis computen independentment per a l'obra preexistent i per a l'obra composta o derivada (art. 28 LPI).

En les obres pòstumes la seua protecció es fixa en 70 anys a partir de la creació de l'obra, llevat que es puga aplicar la regla bàsica (art. 27 LPI).

Els drets afins tenen altres termes. La majoria són de 50 anys des de la interpretació o execució computats des de l'1 de gener de l'any següent al de la interpretació o execució, igual que si es publica o comunica un enregistrament de la interpretació o execució. En canvi, si la publicació o comunicació pública de l'enregistrament es produïra en un fonograma els drets expiraran als 70 anys (art. 112 LPI). En el cas de les meres fotografies el termini serà de 25 anys des de la realització de la fotografia o reproducció (art. 128 LPI).

Altres límits o excepcions

 • S'autoritza la paròdia (art. 39 LPI).
 • S'autoritza la utilització de treballs i articles sobre temes d'actualitat, així com conferències, al·locucions o informes davant els tribunals que s'hagen pronunciat en públic (art. 33 LPI).
 • Es permet la utilització d'obres susceptibles de ser vistes o sentides en ocasió d'informacions d'actualitat (art. 35.1 LPI), sempre que es faça amb la finalitat d'informar sobre l'activitat. També podran ser utilitzades aquelles obres situades permanentment en vies públiques (art. 35.2 LPI).
 • Entre les excepcions a favor de la docència i/o la recerca i l'accés a la cultura, sense remuneració a canvi, es troben:
  • La utilització de fragments o obres íntegres aïllades, com a pintures, fotografies, etc. a títol de citació (art. 32.1 LPI), indicant-se l'autor i la font.
  • La reproducció amb finalitats de recerca o conservació, sense ànim de lucre, pels museus, biblioteques, fonoteques, filmoteques, hemeroteques o arxius de titularitat pública o integrades en institucions culturals o científiques (art. 37.1 LPI).
  • La utilització de bases de dades per a la il·lustració de l'ensenyament o per a la recerca científica (art. 34.2 LPI).
  • La utilització de petits fragments d'obres o d'obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu per a la il·lustració de l'ensenyament per part de professorat d'educació reglada quan, no concorrent una finalitat comercial, es complisquen la resta de condicions establides en l'art. 32.3 LPI.
  • El préstec bibliotecari (art. 37.2 LPI).
  • La reproducció, préstec i consulta a través de terminals especialitzats (art. 37.3 LPI).
 • S'autoritza als agregadores de notícies a enllaçar continguts d'Internet a canvi d'una remuneració equitativa (art. 32.2 LPI).
 • S'autoritzen, a canvi d'una remuneració equitativa, els actes de reproducció parcial, de distribució i de comunicació pública d'un capítol d'un llibre, article d'una revista o extensió assimilable al 10 per cent del total de l'obra, sempre que els actes es realitzen per a la il·lustració amb finalitats educatives i de recerca científica i complint la resta de condicions establides en l'art. 32.4 LPI.
 • No necessiten autorització els actes de reproducció, distribució i comunicació pública d'obres ja divulgades que es realitzen en benefici de persones amb discapacitat (art. 31ter.1 LPI).
 • És lícita la utilització d'obres protegides per exigències de seguretat pública o per al correcte desenvolupament de procediments oficials, de caràcter judicial, parlamentari o administratiu (art. 31 bis LPI).
 • S'autoritzen les còpies provisionals de caràcter tècnic (art. 31.1 LPI).
 • S'autoritza la còpia privada realitzada per persona física a la qual s'ha accedit legalment des d'una font lícita. Excepte la còpia de les bases de dades, els programes d'ordinador i d'aquelles obres que s'hagen posat a la disposició del públic, per procediments amb o sense fils, de tal forma que qualsevol persona puga accedir a elles des del lloc i en el moment que trie (art. 31.2 LPI).
 • A favor d'usuaris legítims s'autoritza:
  • La utilització de bases de dades (art. 34.1 LPI).
  • La utilització de cable i satèl·lit per a realitzar una comunicació pública autoritzada (art. 36.1-2 LPI).
  • La realització de còpia tècnica a l'efecte de radiodifusió (art. 36.3 LPI).
 • No es necessita l'autorització de l'autor per a l'execució d'obres musicals, sempre que es tracte d'actes oficials i cerimònies religioses, que siguen d'accés lliure al públic i que els intèrprets no perceben remuneració específica (art. 38 LPI).
Interpretació dels límits

L'aplicació de tots els límits descrits anteriorment hauran de ser interpretats de tal manera que no causen un perjudici injustificat als interessos legítims de l'autor o que vagen en detriment de l'explotació normal de l'obra (art. 40bis LPI)

 

Biblioteca Universitària - Propietat Intel·lectual


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400 Exts. 1225 y 1226

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464