Saltar apartados

Obres

El Tractat de l'OMPI sobre Dret d'Autor disposa que “la protecció del dret d'autor abastarà les expressions però no les idees, procediments, mètodes d'operació o conceptes matemàtics en si” (Art. 2).

En el nostre Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectua (PDF) l'objecte de protecció de la propietat intel·lectual "és tota creació original literària, artística, científica expressada per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s'invente en el futur" (art. 10.1 TRLPI).

La protecció dels drets d'autor empara l'originalitat de l'expressió d'una idea i no la idea per sí mateixa.

 

Obres protegides

 • L'Art. 10.1 TRLPI realitza la següent enumeració:

a) Els llibres, fullets, impresos, epistolarios, escrits, discursos i al·locucions, conferències, informes forenses, explicacions de càtedra i qualssevol altres obres de la mateixa naturalesa.

b) Les composicions musicals, amb o sense lletra.

c) Les obres dramàtiques i dramàtic-musicals, les coreografies, les pantomimes i, en general, les obres teatrals.

d) Les obres cinematogràfiques i qualssevol altres obres audiovisuals.

i) Les escultures i les obres de pintura, dibuix, gravat, litografia i les historietes gràfiques, còmics o comics, així com els seus assajos o esbossos i les altres obres plàstiques, siguen o no aplicades.

f) Els projectes, plànols, maquetes i dissenys d'obres arquitectòniques i d'enginyeria.

g) Els gràfics, mapes i dissenys relatius a la topografia, la geografia i, en general, a la ciència.

h) Les obres fotogràfiques i les expressades per procediment anàleg a la fotografia.

i) Els programes d'ordinador.

 • El títol d'una obra, quan siga original, quedarà protegit com a part d'ella (Art. 10.2 TRLPI)
 • Les obres derivades (Art. 11 TRLPI)

Sense perjudici dels drets d'autor sobre l'obra original, també seran objecte de propietat intel·lectual:

 1. Les traduccions i adaptacions.
 2. Les revisions, actualitzacions i anotacions.
 3. Els compendios, resums i extractes.
 4. Els arranjaments musicals.
 5. Qualssevol transformacions d'una obra literària, artística o científica.
 • Col·leccions i Bases de dades (Art. 12 TRLPI)

1. També són objecte de propietat intel·lectual, en els termes del Llibre I de la present Llei, les col·leccions d'obres alienes, de dades o d'altres elements independents com les antologies i les bases de dades que per la selecció o disposició dels seus continguts constituïsquen creacions intel·lectuals, sense perjudici, si escau, dels drets que pogueren subsistir sobre aquests continguts.

La protecció reconeguda en el present article a aquestes col·leccions es refereix únicament a la seua estructura quan forma d'expressió de la selecció o disposició dels seus continguts, no sent extensiva a aquests.

2. A l'efecte de la present Llei, i sense perjudici del que es disposa en l'apartat anterior, es consideren bases de dades les col·leccions d'obres, de dades, o d'altres elements independents disposats de manera sistemàtica o metòdica i accessibles individualment per mitjans electrònics o d'una altra forma.

3. La protecció reconeguda a les bases de dades en virtut del present article no s'aplicarà als programes d'ordinador utilitzats en la fabricació o en el funcionament de bases de dades accessibles per mitjans electrònics.

 • Obres multimèdia

Una obra multimèdia és una modalitat d'obra audiovisual que conté textos, imatges fixes o en moviment, sons i gràfics, per mitjà de la tecnologia digital, en un suport informàtic, dotada d'un major o menor grau d'interactivitat. Es caracteritza pel fet que es pot interactuar amb ella.

L'obra multimèdia, en estar formada per música, so, imatges, etc., no podrà tenir una resposta jurídica uniforme. Cada obra continguda en una obra multimèdia tindrà el seu propi règim de protecció.

Encara que la Llei de Propietat Intel·lectual no l'esmenta, sí apareix recollida en l'Art. 14.o) del Reglament del Registre de la Propietat Intel·lectual Reial decret 281/2003, de 7 de març.

 

Obres excloses

 • No seran objecte de propietat intel·lectual les disposicions legals o reglamentàries i els seus corresponents projectes, les resolucions dels òrgans jurisdiccionals i els actes, acords, deliberacions i dictàmens dels organismes públics, així com les traduccions oficials de tots els textos anteriors (Art. 13 TRLPI)
 • La propietat intel·lectual no s'aplicarà a les notícies del dia ni dels successos que tinguen el caràcter de simples informacions de premsa (Art. 2 apartat 8 del Conveni de Berna)

 

 

Biblioteca Universitària - Propietat Intel·lectual


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400 Exts. 1225 y 1226

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464